Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Papierenbouwplaten.nl waardeert het vertrouwen dat U als klant in ons stelt.

Artikel 1.    Definities
1.1. Papierenbouwplaten.nl is eigendom van DaMedia, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02330385 en wordt beschikbaar gesteld voor gebruik aan de Stichting Cosmic Fire Foundation.
1.2. Stichting Cosmic Fire Foundation: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41194381.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Papierenbouwplaten.nl / Cosmic Fire Foundation;
1.4. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
Artikel 2.    Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Papierenbouwplaten.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Papierenbouwplaten.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Papierenbouwplaten.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Papierenbouwplaten.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3.    Aanbiedingen
3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Papierenbouwplaten.nl het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.2. Aanbiedingen van Papierenbouwplaten.nl zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.

Artikel 4.    Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.
4.3. Portokosten / bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Na u bestelling ontvangt u een factuur waarop de portokosten staan vermeld.


Artikel 5.    Overeenkomst / levertijd /inloggen
5.1. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Papierenbouwplaten.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Zodra de betaling door Papierenbouwplaten.nl is ontvangen, stuurt Papierenbouwplaten.nl de artikelen zo spoedig mogelijk toe.
5.3. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Papierenbouwplaten.nl binnen 14 werkdagen te herroepen. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van Klant.
5.4. Producten welke worden geretourneerd dienen in ongebruikte staat te zijn, vrij van beschadigingen en compleet.
5.5. Papierenbouwplaten.nl raadt Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor: Artikel 11 Reclame.
5.6. Papierenbouwplaten.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.7. Indien artikelen niet voorradig zijn, dan neemt Papierenbouwplaten.nl contact met u op.
5.8. De levertijd zal maximaal enkele dagen bedragen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer dan 30 dagen duurt, dan worden eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan Klant terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met Papierenbouwplaten.nl gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.9. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 6.    Eigendomsvoorbehoud
6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Papierenbouwplaten.nl.

Artikel 7.    Betalingsvoorwaarden
7.1. Betaling van de bestelde artikelen dient binnen de als normaal geldende betalingstermijn te worden gedaan. Verzending van artikelen vindt plaats nadat het complete factuurbegrag, zoals op de toegezonden factuur vermeld, is ontvangen.

Artikel 8.    Aansprakelijkheid
8.1. Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met Papierenbouwplaten.nl.
8.2. De totale aansprakelijkheid van Papierenbouwplaten.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
8.3. Aansprakelijkheid van Papierenbouwplaten.nl jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.4. Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op Papierenbouwplaten.nl jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Papierenbouwplaten.nl.
8.5. De aansprakelijkheid van Papierenbouwplaten.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Papierenbouwplaten.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Papierenbouwplaten.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Papierenbouwplaten.nl in staat is adequaat te reageren.
8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Papierenbouwplaten.nl meldt.
8.7. Klant vrijwaart Papierenbouwplaten.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Papierenbouwplaten.nl geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 9.    Overmacht
9.1. In geval van overmacht is Papierenbouwplaten.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 10.    Garantie
10.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Artikel 11.    Reclame
11.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van vier dagen na ontdekking hiervan, Papierenbouwplaten.nl in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Papierenbouwplaten.nl.
11.2. Indien Papierenbouwplaten.nl de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.
11.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het artikel.
11.4. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op.

Artikel 12.    Slotbepalingen
12.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.
12.3. Partiele nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Artikel 13.    Privacy
13.1. Papierenbouwplaten.nl respecteert dan uw privacy als gebruiker van onze website. We gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens die u ons geeft en handelen daarbij volgens de wettelijke regels en voorschriften. Als u een bestelling doet via Papierenbouwplaten.nl vragen wij uw naam, e-mailadres en het bezorgadres. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken. Persoonsgegevens die u ons geeft, nemen we voor waar aan. Als uw persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, kunnen alle verplichtingen die wij met u zijn aangegaan, vervallen.
13.2. Papierenbouwplaten.nl geeft uw persoonlijke gegevens niet aan andere partijen.
13.3. Uw gegevens gebruikt Papierenbouwplaten.nl om: uw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken, u op de hoogte te houden van het verloop van uw bestelling, te bewaren op een lokale computer, zodat wij bij een volgende bestelling niet al uw gegevens opnieuw hoeven in te voeren.
13.4. Papierenbouwplaten.nl plaatst geen cookies op uw computer. Dit zijn kleine bestandjes die uw browser opslaat en die gebruikt kunnen worden om uw inlognaam en instellingen te onthouden.

Copyright 2009 Papierenbouwplaten.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Papierenbouwplaten.nl worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen van opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.


Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Stichting Cosmic Fire Foundation
Continentenlaan 52
9642 BH Veendam
Telefoon: 0598-882456

Kamer van Koophandel nr.: 41194381